Fotka knihovna do sekce Publikace
Fotka knihovna do sekce Publikace

Grant TAČR Chytrá migrace

Název projektu: „Chytrá migrace v České republice“

Financování: Technologická agentura České Republiky (TAČR), 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní řešitel: Mgr. et Mgr. Robert Stojanov Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
Spoluřešitel: prof. Mgr. Oldřich Bureš, PhD., M.A., Metropolitní univerzita Praha
Doba řešení projektu: 6/2018-5/2022

Více informací o projektu: http://chytramigrace.cz/

Migrace je v současné době jedno z primárních témat nejen na politické úrovni a migrační politiky a jejich nástroje v této debatě hrají klíčovou roli. Mnohé z aktuálních výzev migrace do České republiky (ČR) však nebyly doposud detailně prozkoumány, případně se jednalo pouze o základní výzkum, jehož výsledky nelze přímo využít v praxi. Tento projekt proto nabízí kombinaci aplikovaného a experimentálního výzkumu, jehož výsledky aplikační garanti využijí při tvorbě veřejných politik, strategických materiálů a vhodných nástrojů pro jejich aplikaci. Výstupy projektu rovněž přímo pomohou současným imigrantům i zájemcům o pracovní migraci do ČR. Výsledky projektu proto povedou k efektivnějšímu využití veřejných financí a lidského potenciálu.

Cíle projektu: Projekt má základní dva cíle. Prvním je snaha poskytnout efektivní podporu imigrantům v ČR, kteří se ocitnou ve složité osobní situaci formou vyvinutí a odzkoušení nové mobilní a webové aplikace „Smart Migration“ s personalizovanou podporou pro imigranty z postsovětských a dalších zemí, kteří řeší závažné problémy během jejich pobytu v České republice. Uživatelsky přívětivé aplikace by jim měly pomoci ve složitých životních situacích (př. ztráta zaměstnání, onemocnění, pracovní úraz), ale také usnadnit jejich integraci v České republice.

Druhým hlavním cílem projektu jsou analýzy tří klíčových socio-demografických témat (současná migrační rizika a výzvy; koherence politik; kanadského modelu aktivní migrační politiky), jejichž výsledky mohou být aplikovány při tvorbě veřejných politik, strategických materiálů a dalších vhodných nástrojů pro jejich aplikaci.

Hlavní výstupy projektu:
1. Mobilní aplikace Smart Migration
2. Webová aplikace Smart Migration
3. Analýza fungování současného kanadského migračního modelu “Express Entry“ a
možnosti jeho případné aplikace na českém trhu práce
4. Rizika a výzvy současné české migrační politiky v kontextu vývoje v členských zemích EU
5. Koherence migrační, rozvojové a bezpečnostní politiky České republiky