Lidé

Interní výzkumní pracovníci

doc. Mats Braun, Ph.D.

Email: mats.braun@mup.cz

Mats Braun přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Od roku 2010 působí jako člen Výkonné rady Central and East European International Studies Association (CEEISA). Předsedal konference asociace, které se konalo ve Wroclavi v r. 2007. Docenturu i doktorát získal na Fakultě sociálních věd, Karlovy Univerzity. Své studie publikoval mimo jiné v Journal of Common Market Studies, Journal of Contemporary European Research and Cooperation and Conflict. Je autorem knihy Europeanization of Environmental Policy in the New Europe: Beyond Conditionality (Ashgate/Routledge – 2014). Na podzim roku 2015 působil jako hostující akademik na Cornell Institute for European Studies v Ithace. V roce 2016 také pravidelné přednášel na univerzitě Dalarna ve Švédsku. V letech 2005 až 2014 působil jako výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Praha a je členem externího poradenského týmu evropských otázek Ministerstva zahraničních věcí ČR. V době od 2007-2014 byl editorem a šéfredaktorem odborného časopisu Perspectives – Review of International Affairs. Ve svém výzkumu se zaměřuje na regionální integraci, obzvláště pak na proces evropské integrace. V současné době pracuje na knize, která se zabývá tématikou subreagionální integrace v Evropě.

prof. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A.

Email: oldrich.bures@mup.cz

Oldřich Bureš je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a profesorem Mezinárodních politických vztahů na Metropolitní univerzitě Praha. V letech 2009-2018 zde rovněž vedl Katedru mezinárodních vztahů a evropských studií. Přednáší rovněž na Katedře bezpečnostních studií, Institut politologických studií, Univerzita Karlova v Praze. Od října 2016 do března 2017 působil jako Marie Curie COFUND Senior Research Fellow na Institute of Advanced Study na Durham University. V letech 2010-2015 byl External Research Fellow v Centre for European Security na University of Salford. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (včetně Mezinárodní vztahy, Obrana a strategie, Vojenské rozhledy) byl členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (2013-2016) a členem hodnotícího panelu pro Politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (2011-2015). Dále byl členem externího poradního týmu Ministra zahraničí ČR (2014-2017) a členem Poradní komise pro bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra ČR (2015-2018). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a nejnověji i na bezpečnostní aspekty migrace. Je hlavním řešitelem tří grantů Grantové agentury České republiky, spoluřešitelem projektu Technologické agentury České republiky a spoluřešitelem projektu Jean Monnet výzkumný network zkoumající boj s terorismem v rámci EU. Je autorem více než padesáti odborných článků, publikovaných i v nejpřednějších oborových časopisech (včetně Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security, Population and Development Review a Journal of Business Ethics), několika českých i zahraničních monografií (včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger? Ashgate, 2011/Routledge 2013 a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic. Palgrave Macmillan, 2015) a (ko-)editorem několika kolektivních publikací (včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment. Routledge, 2016 a Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance. Springer 2018).

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Email: nik.hynek@mup.cz

Nik Hynek studoval politické vědy a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, University of Plymouth a University of Bradford, kde také získal doktorát z bezpečnostních studií a mezinárodní politiky (2011). Habilitaci získal v oboru teorie politiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě (2013). Kromě Katedry mezinárodních vztahů FSV UK působí také na Metropolitní univerzitě Praha, v minulosti pracoval také v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jako hostující výzkumný pracovník pracoval také na Columbia University v New Yorku a London School of Economics and Political Science. Též zastával funkci zástupce šéfredaktora v Journal of International Relations and Development (Palgrave Macmillan).

Aleš Karmazín, Ph.D., M.Sc. et M.Sc.(Econ.)

Email: ales.karmazin@gmail.com

Aleš Karmazin absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské politiky (MSc) na London School of Economics. Odborně se zaměřuje na otázky spjaté s kompozicí mezinárodního řádu, koncept státu a jeho postavení v MV, sociologizující přístupy v MV, čínskou a indickou domácí a zahraniční politiku a v menší míře na celý region východní Asie. Jeho doktorský projekt se věnuje konstrukci suverenity v případě Číny a Indie. Jako hostující výzkumník působil na Pekingské univerzitě.

doc. Michal Kolmaš, Ph.D.

Email: michal.kolmas@gmail.com

Michal Kolmaš je zástupcem vedoucí katedry asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha. Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, doktorát získal na FSV UK. Během studia strávil dva roky na japonských univerzitách a Japonsko i každoročně výzkumně navštěvuje. Specializuje se na bezpečnost v Asii, japonskou domácí a zahraniční politiku, současné teorie mezinárodních vztahů a environmentální bezpečnost. Publikoval v časopisech The Pacific Review (2x), Japanese Journal of Political Science, Cambridge Review of International Affairs a dalších. Jeho poslední kniha vyšla v nakladatelství Routledge (2019), kde rovněz působí v editoriální radě pro knihy v oblasti Asia-Pacific Studies. Řešil granty GAUK, Japan Foundation či ERA a v současné době je hlavním řešitelem standardního projektu GAČR (2018-2020).

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.

Email: sarka.kolmasova@mup.cz

Šárka Kolmašová je zástupkyní vedoucího katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, kde současně přednáší kurzy zaměřené na globální bezpečnost a mezinárodní ochranu lidských práv. Od roku 2014 je členkou Komise pro budování míru a poválečnou rekonstrukci Mezinárodní asociace pro výzkum míru (International Peace Research Association). V letech 2008-2012 působila jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Dále v minulosti přenášela jako externí vyučující na katedře Politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a také na katedře Politologie Univerzity Hradce Králové. V letech 2012-2015 byla řešitelkou postdoktorského projektu Grantové agentury ČR s názvem Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu: případ Libye a Sýrie. V minulosti se podílela na řešení řady dalších projektů včetně Sítě spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (RESAREAS) financované Evropským sociálním fondem v ČR. V rámci řešení projektu se krátkodobě účastnila výzkumu v Centru po podporu míru na Univerzitě Los Andes v Bogotě, Kolumbii. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou humanitárních intervencí a koncepcí Odpovědnosti za ochranu, dále řešením ozbrojených konfliktů a zvláště ochranou lidských práv v závažných vnitrostátních krizích. Okrajově se zabývá také českou zahraniční politikou a zvláště její multilaterální dimenzí. Je autorkou monografie Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (2016) a spoluautorkou monografie Česká republika v mezinárodních organizacích (2015). Společně s Petrem Drulákem editovala zahraniční publikaci Non-Western Reflection on Politics, kam současně přispěla samostatnou kapitolou o hnutí Zapatistů v Mexiku. Dále publikovala řadu odborných článků v recenzovaných časopisech včetně Inconsistencies between Libya and Syria? Pragmatic Revisionism and the Responsibility to Protect (v časopise Central European Journal of International and Security Studies, 2016). V současnosti pracuje společně s Kateřinou Krulišovou na odborné studii věnované legitimizačním strategiím prostřednictvím sexuálního násilí při uplatnění ozbrojených intervencí v Libyi a Mali.

Post-Docs

Christine Andreeva, PhD

Email: christine.andreeva@mup.cz

Christine Andreeva recently successfully defended her PhD at Dublin City University (DCU) on “EU Counter-terrorism’s Gradual Institutionalisation: Information-sharing and Cooperation in Law Enforcement and Intelligence Post-2015”. She has published articles with Global Affairs, ERA Forum and the Bulgarian Association for European law on the topic of EU harmonisation and institutionalisation measures in counter-terrorism after 2015. Her research has aimed to demonstrate the qualitative shift in EU counter-terrorism post-2015, as compared to previous critical junctures, such as the one after the Madrid and London attacks in 2004-2005. She has presented her research at academic conferences focused on EU integration and security topics. Christine previously studied European integration with focus on EU security policies in her Master studies at the Institute of European Studies in Brussels, and worked in the European Parliament as a policy advisor to an MEP. Since October 2021, she is a postdoctoral fellow at the Center for Security Studies, and is currently working on a publication discussing the impact of Brexit on EU counter-terrorism cooperation in intelligence and law enforcement.

Externí výzkumní spolupracovníci

Alexandr Burilkov, Dr.phil.

Email: alexandr.burilkov@mup.cz

Alexandr Burilkov is a post-doctoral research fellow at the Metropolitan University of Prague, C4SS Center for Security Studies. He completed his PhD on maritime security in the Western Pacific and the Persian Gulf at the University of Hamburg in 2017, and he was previously a junior research fellow at the GIGA Hamburg. His research focuses on innovation in military strategy, the role of non-state proxy groups in foreign policy, and the security environment in the Western Pacific and the post-Soviet space; recently he has completed “Russian Maritime Strategy since the Ukrainian Crisis”, a chapter in an upcoming two-part volume on maritime security to be published by Routledge. He also participates in research focused on the quantitative analysis of the processes of influence and diffusion in regional organizations, especially using spatial and temporal methods; his most recent work in this theme, coathored with Tobias Lenz, is “Institutional pioneers in world politics: Regional institution building and the influence of the European Union” (EJIR 2016).

Robert Fischer

Email: fischer@c4ss.cz

Mgr. Kateřina Krulišová Ph.D.

Email: katerina.krulisova@mup.cz

Kateřina Krulišová je akademickou pracovnicí Katedry bezpečnostních studií na Metropolitní Univerzitě Praha a zároveň přednáší na katedrách International Relations and European Studies a Mezinárodní vztahy a evropská studia na téže univerzitě. Kateřina se primárně zabývá problematikou genderu v Kritických bezpečnostních studiích, a také studuje R2P (Odpovědnost za ochranu) v souvislosti se sexuálním násilím v mezinárodních a lokálních konfliktech. V současné době kompletuje svůj doktorát na Nottingham Trent University ve Velké Británii, kde se zabývá problematikou reprezentace žen jako válečných zločinců ve Rwandě a bývalé Jugoslávii z hlediska post-strukturalismu. Kateřina se v minulosti zúčastnila výzkumného pobytu na Brown University ve Spojených Státech, financovaného z programu Santander Universities, kde studovala problematiku etnicity, identit ve vztahu ke globálním konfliktům. V poslední době publikovala na téma sebevražedných atentátnic v Čečensku The “Black Widow” Media Discourse: “Desperation, Irrationality and Vendetta” in Dagestan (CEJISS), nebo na téma sexuálního násilí ve válečných konfliktech Sexual Violence in Armed Conflict: A Weapon of War? (e-chapter, interdisciplinary.net). S kolegyní Šárkou Kolmašovou momentálně pracuje na článku studujícímu legitimizaci R2P v kontextu sexuálního násilí v globálních konfliktech. Dále finalizuje svou monografii zabývající se ženami jako protagonistkami politického násilí se sexuálním podtextem a jejich reprezentace.

Prem Mahadevan, Ph.D.

Email: mahadevan@hotmail.co.uk

Jeremy Meyer

Email: jeremymeyer90@gmail.com

mjr. Mgr. Jan Měřička

Email: mericka@c4ss.cz

Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Email: zbynek.raida@mup.cz

Zbyněk Raida působí na ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně a katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. V letech 1996 až 1997 pracoval v Laboratoire de Hyperfrequences, Universite Catholique de Louvain v Belgii na variačních metodách analýzy elektromagnetických struktur. V současnosti se ve své odborné a pedagogické práci se zaměřuje na problematiku elektromagnetických polí a jejich využití k bezdrátovému přenosu informace. V souvislosti se svým zapojením do aktivit C4SS zaměřuje svůj současný výzkum na oblast zabezpečení bezdrátové komunikace ve fyzické vrstvě komunikačního systému.

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D., M.Phil.

Email: vit.stritecky@mup.cz

Vít Střítecký působí na katedrách bezpečnostních studií na FSV UK a MUP. Po studiích IR a bezpečnostních programů na FSV UK, Uppsala University a University of St. Andrews se začal soustředit na problematiku interdisciplinárního zkoumání bezpečnostních témat s důrazem na osu bezpečnosti a technologie. Tuto perspektivu se snaží budovat na úrovni výzkumu i budování interdisciplinárních vzdělávacích programů. Kromě svých akademických činností se věnuje i práci ve Výkonném výboru Technologické platformy – Energetická bezpečnost ČR, která představuje vůdčí český PPP projekt v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V minulosti zpracoval celou řadu expertních zpráv v oblasti bezpečnostní a obranné politiky pro MZV, Evropský Parlament či AOBP. Jeho články vyšly například v časopisech Communist and Post-Communist Studies, European Security, International Relations či Osteuropa. Dále je autorem či spoluautorem 4 monografií a četných kapitol soustředících se evropskou bezpečnost a konfliktní transformaci postsovětského jihu.

Izabela Surwillo, Ph.D.

Email: izabela.surwillo@mup.cz

Izabela Surwillo earned her PhD in International Relations from the Central European University in Budapest, Hungary. She received a master’s degree in International Relations from the University of St Andrews, UK and a bachelor’s degree in International Relations from the University of Leicester, UK. She was a visiting researcher at the School of Slavonic and East European Studies at the University College London, UK and a visiting researcher at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. She was also a visiting research fellow at the Philipps-Universität Marburg, Germany. As a part of her global teaching fellowship awarded by the Central European University she held a post of a visiting lecturer at the Univates University in Lajeado, Rio Grande Do Sul, Brazil. She is a co-author (with K. Henderson and G. Lazaridis) of ‚Between Euroscepticism and Eurosupport: the attitudes of urban and rural populations in Poland 2000-2008’ (Europe-Asia Studies, 2010). Her current research interests include international relations theory, security studies and energy security. She is currently working on the paper in the area of critical security studies and on a book monograph on energy governance in the CEE region.

Mgr. Petr Špelda, Ph.D.

Email: petr@spelda.cz

Petr Špelda absolvoval doktorské studium na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí na Katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity v Praze. Jeho disertační výzkum zabývající se obrazovými možnými světy rozvíjí syntézu filosofických nástrojů analytické tradice s výpočetními postupy v oblasti kognitivních procesů. Jeho současný výzkum je soustředěn na konstitutivní aspekty spojení mezi člověkem a strojem. Tato představují filosofické a výpočetní rozměry tzv. učení reprezentací, které se nalézá v centru současného studia umělé inteligence a zároveň i filosofického rozboru poznávacích procesů. V oblasti empirického výzkumu se zabýval vývojem výpočetních metod, které by přispěly k lepšímu uchopení problematiky politického extremismu v online prostředí. V tomto ohledu se specializoval na témata související s vizuální propagandou Islámského státu a propagandou, které má svůj původ v širší oblasti sunnitského džihádismu. Svůj výzkum prezentoval na několika konferencích včetně ECPR Graduate Student Conference, ISA Annual Convention a Vox-Pol Mid-Project Conference.

Daniel Urbánek

Email: urbanek@c4ss.cz

Michal Vít, Ph.D.

Email: michal.vit@mup.cz

Studentští výzkumní asistenti

Zuzana Měřičková

Email: merickova@c4ss.cz

Gregorio Staglianò

Email: stagliano@c4ss.cz