Lidé

Interní výzkumní pracovníci

prof. Mgr. Oldřich Bureš

Email: oldrich.bures@mup.cz

 

Profesor Bureš je zakladatelem a vedoucím Centra bezpečnostních studií a profesorem mezinárodních politických vztahů na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší také na Katedře bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2021 do roku 2026 působí jako hostující profesor na University of South Wales. V letech 2009 až 2018 byl vedoucím Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Dříve působil na Univerzitě Palackého; byl stipendistou Fulbrightova programu na Joan. B. Kroc Institute, University of Notre Dame; externím výzkumným pracovníkem Centra pro evropskou bezpečnost, School of English, Sociology, Politics & Contemporary History, University of Salford; a vedoucím výzkumným pracovníkem Marie Curie COFUND v Institutu nebezpečí, rizik a odolnosti na Durhamské univerzitě. Jeho výzkum se zaměřuje na řešení konfliktů a mezinárodní bezpečnost se zvláštním důrazem na privatizaci bezpečnosti, (proti)terorismus a sekuritizaci migrace. Získal několik externích výzkumných grantů, včetně grantů Evropské komise, Nadace české vědy a Technologické agentury České republiky. V současné době se podílí na činnosti sítě excelence Jean Monnet pro výzkum v oblasti boje proti terorismu v EU (EUCTER), na akci COST Action Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS) a je spoluzakladatelem sítě Private Security Network (PrivSecNet).

Výsledky jeho výzkumu byly publikovány mimo jiné v časopisech Security Dialogue, Cooperation and Conflict, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism, International Studies Review, International Peacekeeping, Intelligence and National Security, European Security, Global Governance, Problems of Post-Communism, Population, Space and Place, Population and Development Review a Journal of Business Ethics. Je autorem několika monografií, včetně EU Counterterrorism Policy: A Paper Tiger?  (Ashgate, 2011, Routledge 2013 a 2015) a Private Security Companies: Transforming Politics and Security in the Czech Republic. Palgrave Macmillan, 2015) a (spolu)editorem několika editovaných knih, včetně A Decade of EU Counter-Terrorism and Intelligence: A Critical Assessment (Routledge 2017) a Security Privatization: How Non-security-related Private Businesses Shape Security Governance (Springer 2018). Má také rozsáhlou historii vystoupení v médiích. Má velké zkušenosti s pořádáním výzkumných i vědecko-popularizačních akcí, o čemž svědčí řada jím (spolu)organizovaných cyklů seminářů, workshopů a mezinárodních konferencí.

Mimo akademickou půdu využívá své odborné znalosti v rámci spolupráce, poradenství a konzultací s českými bezpečnostními složkami a několika ministerstvy, zejména vnitra, obrany, zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, a práce a sociálních věcí. Pracoval také jako externí školitel a konzultant pro řešení konfliktů pro největší českou humanitární nevládní organizaci Člověk v tísni.

prof. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, Ph.D.

Email: nik.hynek@mup.cz

Nik Hynek studoval politické vědy a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, University of Plymouth a University of Bradford, kde také získal doktorát z bezpečnostních studií a mezinárodní politiky (2011). Habilitaci získal v oboru teorie politiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě (2013). Kromě Katedry mezinárodních vztahů FSV UK působí také na Metropolitní univerzitě Praha, v minulosti pracoval také v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jako hostující výzkumný pracovník pracoval také na Columbia University v New Yorku a London School of Economics and Political Science. Též zastával funkci zástupce šéfredaktora v Journal of International Relations and Development (Palgrave Macmillan).

 

Aleš Karmazin, Ph.D.

Email: ales.karmazin@gmail.com

Aleš Karmazin je odborným asistentem na Katedře asijských studií MUP a externím přednášejícím na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí také jako šéfredaktor časopisu Central European Journal of International and Security Studies (www.cejiss.org). Je zakladatelem a historicky prvním spolu-předsedou České asociace současných asijských studií (https://cacas.cz/). Absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské politiky (MSc) na London School of Economics a doktorské studium mezinárodních vztahů na IPS FSV UK. Zaměřuje se na otázky související s řádem v mezinárodní politice, a to od globální úrovně (anglická škola MV, konstruktivismus, suverenita) k domácí úrovni politiky (institucionální a ideové prvky vládnutí). Věnuje se taktéž moderním technologiím, jejichž roli zkoumá rovněž ve vztahu k politickému řádu. Regionálně se zaměřuje především na Čínu a Indii a v menší míře na celý region východní Asie.

 

doc. Michal Kolmaš, Ph.D.

Email: michal.kolmas@gmail.com

Michal Kolmaš je docentem a vedoucím katedry asijských studií na Metropolitní univerzitě Praha a šéfredaktorem vědeckého časopisu Czech Journal of International Relations (cjir.iir.cz). Vystudoval mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, doktorát získal na IPS FSV Univerzity Karlovy. Během studia strávil dva roky na japonských univerzitách a Japonsko i každoročně výzkumně navštěvuje. V roce 2017 působil jako visiting fellow na Ritsumeikan Asia-Pacific University v Beppu, v roce 2018 na Waseda University v Tokiu, Japonsku. Mezi lety 2021 a 2022 působil jako fellow na University of Massachusetts v Bostonu, USA. Specializuje se na změnu klimatu v mezinárodní politice, bezpečnost v Asii, japonskou domácí a zahraniční politiku a teorie/metody zkoumání MV. Publikoval v předních oborových časopisech včetně Global Environmental Politics, The Pacific Review, Cambridge Review of International Affairs, Japanese Journal of Political Science, Social Science Japan Journal, Australian Journal of International Affairs, International Relations of the Asia-Pacific a dalších. Jeho poslední autorská monografie vyšla v nakladatelství Routledge (2019), kde rovněz působí v editoriální radě pro knihy v oblasti Asia-Pacific Studies. Řešil granty GAUK, Japan Foundation a několik GAČRů,  v současné době je spoluřešitelem standardního projektu GAČR zkoumajícího emoce klimatické změny (2022-2024).

 

Mgr. Šárka Kolmašová, Ph.D.

Email: sarka.kolmasova@mup.cz

Šárka Kolmašová je zástupkyní vedoucího katedry International Relations and European Studies na Metropolitní univerzitě Praha, kde současně přednáší kurzy zaměřené na globální bezpečnost a mezinárodní ochranu lidských práv. Od roku 2014 je členkou Komise pro budování míru a poválečnou rekonstrukci Mezinárodní asociace pro výzkum míru (International Peace Research Association). V letech 2008-2012 působila jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Dále v minulosti přenášela jako externí vyučující na katedře Politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a také na katedře Politologie Univerzity Hradce Králové. V letech 2012-2015 byla řešitelkou postdoktorského projektu Grantové agentury ČR s názvem Význam humanitární intervence a odpovědnosti za ochranu: případ Libye a Sýrie. V minulosti se podílela na řešení řady dalších projektů včetně Sítě spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (RESAREAS) financované Evropským sociálním fondem v ČR. V rámci řešení projektu se krátkodobě účastnila výzkumu v Centru po podporu míru na Univerzitě Los Andes v Bogotě, Kolumbii. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou humanitárních intervencí a koncepcí Odpovědnosti za ochranu, dále řešením ozbrojených konfliktů a zvláště ochranou lidských práv v závažných vnitrostátních krizích. Okrajově se zabývá také českou zahraniční politikou a zvláště její multilaterální dimenzí. Je autorkou monografie Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (2016) a spoluautorkou monografie Česká republika v mezinárodních organizacích (2015). Společně s Petrem Drulákem editovala zahraniční publikaci Non-Western Reflection on Politics, kam současně přispěla samostatnou kapitolou o hnutí Zapatistů v Mexiku. Dále publikovala řadu odborných článků v recenzovaných časopisech včetně Inconsistencies between Libya and Syria? Pragmatic Revisionism and the Responsibility to Protect (v časopise Central European Journal of International and Security Studies, 2016). V současnosti pracuje společně s Kateřinou Krulišovou na odborné studii věnované legitimizačním strategiím prostřednictvím sexuálního násilí při uplatnění ozbrojených intervencí v Libyi a Mali.

 

Ricardo Reboredo, Ph.D.

Email: ricardo.reboredo@mup.cz

Ricardo Reboredo is an assistant professor of International Relations at Metropolitan University Prague. He received M.A. from the University of Miami and his Ph.D. from Trinity College Dublin, both in Geography. His research interests include globalization, Sino-African relations, and the political economy of development. His work has been published in journals such as Area Development and Policy, Urban Forum, Review of African Political Economy, African Geographical Review, and China Perspectives, among others. He has also recently co-authored a book titled Africa’s Shadow Rise: China and the Mirage of African Economic Development and is a co-editor on another title, Norm Diffusion Beyond the West: Agents and Sources of Leverage which will be published in 2023.

 

Post-Docs

Christine Andreeva, PhD

Email: christine.andreeva@mup.cz

Christine Andreeva recently successfully defended her PhD at Dublin City University (DCU) on “EU Counter-terrorism’s Gradual Institutionalisation: Information-sharing and Cooperation in Law Enforcement and Intelligence Post-2015”. She has published articles with Global Affairs, ERA Forum and the Bulgarian Association for European law on the topic of EU harmonisation and institutionalisation measures in counter-terrorism after 2015. Her research has aimed to demonstrate the qualitative shift in EU counter-terrorism post-2015, as compared to previous critical junctures, such as the one after the Madrid and London attacks in 2004-2005. She has presented her research at academic conferences focused on EU integration and security topics. Christine previously studied European integration with focus on EU security policies in her Master studies at the Institute of European Studies in Brussels, and worked in the European Parliament as a policy advisor to an MEP. Since October 2021, she is a postdoctoral fellow at the Center for Security Studies, and is currently working on a publication discussing the impact of Brexit on EU counter-terrorism cooperation in intelligence and law enforcement.

 

Jonata Anicetti, PhD

Email: jonata.anicetti@mup.cz

Jonata Anicetti recently successfully defended his doctoral dissertation “Paying the Buyer: From One-Off Defense Offsets to Strategic Alliances,” thus earning the degree of Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute. His research has aimed to show when, why and how defense offsets – compensation to states for buying foreign weapons – have started to evolve into strategic alliances between foreign suppliers and domestic firms. Jonata has published articles with Defense & Security Analysis and RUSI Journal on the topic of defense offsets and has presented his research at academic conferences focused on international security and international political economy. He holds two Master’s Degrees, one in International Relations and European Studies (Cesare Alfieri) and one in Intelligence & International Security (King’s College London). Jonata has also worked as journalist and analyst for various companies. Since February 2022, he is a postdoctoral fellow at the Center for Security Studies, and is currently working on projects ranging from arms collaboration to the influence of radical right parties on foreign and defense policies.
 
 

Externí výzkumní spolupracovníci

Alexandr Burilkov, Dr.phil.

Email: alexandr.burilkov@mup.cz

Alexandr Burilkov was a post-doctoral research fellow at the Metropolitan University of Prague, C4SS Center for Security Studies. He completed his PhD on maritime security in the Western Pacific and the Persian Gulf at the University of Hamburg in 2017, and he was previously a junior research fellow at the GIGA Hamburg. His research focuses on innovation in military strategy, the role of non-state proxy groups in foreign policy, and the security environment in the Western Pacific and the post-Soviet space; recently he has completed “Russian Maritime Strategy since the Ukrainian Crisis”, a chapter in an upcoming two-part volume on maritime security to be published by Routledge. He also participates in research focused on the quantitative analysis of the processes of influence and diffusion in regional organizations, especially using spatial and temporal methods; his most recent work in this theme, coathored with Tobias Lenz, is “Institutional pioneers in world politics: Regional institution building and the influence of the European Union” (EJIR 2016).

 

Robert Fischer

Email: fischer@c4ss.cz

 

PhDr. Veronika Frantová, Ph.D.

Veronika Frantová je externí spolupracovnicí  C4SS, a zároveň odbornou asistentkou na Technické Univerzitě v Liberci. Doktorát získala ze sociologie na FSV UK, kde se rovněž podílí na řešení vědeckého grantu co-organizovaného MUP.  Zabývá se kulturní sociologií, diskursivní analýzou, kulturními válkami a studiemi občanské společnosti.

 

Mgr. Kateřina Krulišová Ph.D.


Kateřina Krulišová byla akademickou pracovnicí Katedry bezpečnostních studií na Metropolitní Univerzitě Praha a zároveň přednáší na katedrách International Relations and European Studies a Mezinárodní vztahy a evropská studia na téže univerzitě. Kateřina se primárně zabývá problematikou genderu v Kritických bezpečnostních studiích, a také studuje R2P (Odpovědnost za ochranu) v souvislosti se sexuálním násilím v mezinárodních a lokálních konfliktech. V současné době kompletuje svůj doktorát na Nottingham Trent University ve Velké Británii, kde se zabývá problematikou reprezentace žen jako válečných zločinců ve Rwandě a bývalé Jugoslávii z hlediska post-strukturalismu. Kateřina se v minulosti zúčastnila výzkumného pobytu na Brown University ve Spojených Státech, financovaného z programu Santander Universities, kde studovala problematiku etnicity, identit ve vztahu ke globálním konfliktům. V poslední době publikovala na téma sebevražedných atentátnic v Čečensku The “Black Widow” Media Discourse: “Desperation, Irrationality and Vendetta” in Dagestan (CEJISS), nebo na téma sexuálního násilí ve válečných konfliktech Sexual Violence in Armed Conflict: A Weapon of War? (e-chapter, interdisciplinary.net). S kolegyní Šárkou Kolmašovou momentálně pracuje na článku studujícímu legitimizaci R2P v kontextu sexuálního násilí v globálních konfliktech. Dále finalizuje svou monografii zabývající se ženami jako protagonistkami politického násilí se sexuálním podtextem a jejich reprezentace.

 

Prem Mahadevan, Ph.D.

Email: mahadevan@hotmail.co.uk

 

Jeremy Meyer

Email: jeremymeyer90@gmail.com

 

mjr. Mgr. Jan Měřička, Ph.D.

Email: mericka@c4ss.cz

 

Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

Email: zbynek.raida@mup.cz

Zbyněk Raida působí na ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně a katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. V letech 1996 až 1997 pracoval v Laboratoire de Hyperfrequences, Universite Catholique de Louvain v Belgii na variačních metodách analýzy elektromagnetických struktur. V současnosti se ve své odborné a pedagogické práci se zaměřuje na problematiku elektromagnetických polí a jejich využití k bezdrátovému přenosu informace. V souvislosti se svým zapojením do aktivit C4SS zaměřuje svůj současný výzkum na oblast zabezpečení bezdrátové komunikace ve fyzické vrstvě komunikačního systému.

 

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D., M.Phil.

Email: vit.stritecky@mup.cz

Vít Střítecký působí na katedře bezpečnostních studií na FSV UK. Po studiích IR a bezpečnostních programů na FSV UK, Uppsala University a University of St. Andrews se začal soustředit na problematiku interdisciplinárního zkoumání bezpečnostních témat s důrazem na osu bezpečnosti a technologie. Tuto perspektivu se snaží budovat na úrovni výzkumu i budování interdisciplinárních vzdělávacích programů. Kromě svých akademických činností se věnuje i práci ve Výkonném výboru Technologické platformy – Energetická bezpečnost ČR, která představuje vůdčí český PPP projekt v oblasti ochrany kritické infrastruktury. V minulosti zpracoval celou řadu expertních zpráv v oblasti bezpečnostní a obranné politiky pro MZV, Evropský Parlament či AOBP. Jeho články vyšly například v časopisech Communist and Post-Communist Studies, European Security, International Relations či Osteuropa. Dále je autorem či spoluautorem 4 monografií a četných kapitol soustředících se evropskou bezpečnost a konfliktní transformaci postsovětského jihu.

 

Izabela Surwillo, Ph.D.

Email: izabela.surwillo@mup.cz

Izabela Surwillo earned her PhD in International Relations from the Central European University in Budapest, Hungary. She received a master’s degree in International Relations from the University of St Andrews, UK and a bachelor’s degree in International Relations from the University of Leicester, UK. She was a visiting researcher at the School of Slavonic and East European Studies at the University College London, UK and a visiting researcher at the National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine. She was also a visiting research fellow at the Philipps-Universität Marburg, Germany. As a part of her global teaching fellowship awarded by the Central European University she held a post of a visiting lecturer at the Univates University in Lajeado, Rio Grande Do Sul, Brazil. She is a co-author (with K. Henderson and G. Lazaridis) of ‚Between Euroscepticism and Eurosupport: the attitudes of urban and rural populations in Poland 2000-2008’ (Europe-Asia Studies, 2010). Her current research interests include international relations theory, security studies and energy security.

 

Mgr. Petr Špelda, Ph.D.

Email: petr@spelda.cz

Petr Špelda absolvoval doktorské studium na Katedře mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Působí na Katedře bezpečnostních studií FSV UK. Jeho disertační výzkum zabývající se obrazovými možnými světy rozvíjí syntézu filosofických nástrojů analytické tradice s výpočetními postupy v oblasti kognitivních procesů. Jeho současný výzkum je soustředěn na konstitutivní aspekty spojení mezi člověkem a strojem. Tato představují filosofické a výpočetní rozměry tzv. učení reprezentací, které se nalézá v centru současného studia umělé inteligence a zároveň i filosofického rozboru poznávacích procesů. V oblasti empirického výzkumu se zabýval vývojem výpočetních metod, které by přispěly k lepšímu uchopení problematiky politického extremismu v online prostředí. V tomto ohledu se specializoval na témata související s vizuální propagandou Islámského státu a propagandou, které má svůj původ v širší oblasti sunnitského džihádismu. Svůj výzkum prezentoval na několika konferencích včetně ECPR Graduate Student Conference, ISA Annual Convention a Vox-Pol Mid-Project Conference.

 

Daniel Urbánek

Email: urbanek@c4ss.cz

 

Michal Vít, Ph.D.

Email: michal.vit@mup.cz

 

Studentští výzkumní asistenti

Zuzana Měřičková

Email: merickova@c4ss.cz

Gregorio Staglianò

Email: stagliano@c4ss.cz